Trækning gesims Trækning gesims

Skadesreparation

Bygningstype 1 og 2: 1850-1920Skader i etageadskillelser af træ over kældre forekommer som hovedregel langs facader/gavle og skyldes typisk fugtpåvirkning fra udvendigt terræn eller opstigende grundfugt fra undergrunden. I tagetager opstår skader oftest i tagfoden og evt. tilstødende etageadskillelse. Skaderne skyldes normalt trænedbrydende svampe og insekter, der angriber træet, når fugtindholdet i dette gennem en periode overstiger 20 %.

Reparationen af skaderne vil ofte omfatte udskiftning af de nedbrudte trækonstruktioner og en rekonstruktion af bygningsdelen med materialer af samme type – evt. helt eller delvist kemisk behandlet – eller med uorganisk materiale, afhængig af skadens karakter og konstruktionens indbyggede risiko for fremtidig opfugtning. En vigtig del af skadesreparationen er dog at klarlægge og eliminere skadesårsagen (fugtkilden), så den reparerede bygningsdel efterlades i et tørt og fugtbeskyttet miljø.

I de fleste tilfælde kan nedbrudte trækonstruktioner udskiftes delvist (fx bjælkeender) for at begrænse de fysiske indgreb i bygningen mest muligt. Partielle udskiftninger resulterer i samlinger, der kan udføres efter gamle samlingsprincipper eller ved hjælp af nyere principper som fx laskning, som vist på ændringsdetaljen.

I tilfælde af, at skaden skyldes Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans), skal der reparationsmæssigt tages særlige hensyn, som bl.a. indbefatter sikkerhedszone og murværksbehandling. Korrekte anvisninger herpå findes bl.a. i erfaringsblade fra BYG-ERFA.

På billederne til venstre er vist en skadesreparation i en tagetage, men principperne er de samme for skadesreparation af en etageadskillelse mellem kælder og stueetage.

Fotos: Goritas Bygningsundersøgelser A/S